How Language Line works - Samoan

Logo of Language Line telephone interpreting serviceLanguage Line - telefoni mo ‘au‘aunaga fa‘aliliu ‘upu

‘Olo‘o avanoa Laina mo Gagana mai i le: Monday to Friday 9am - 6pm and Saturday 9am - 2pm

Mo se lisi o Fa‘alāpotopotoga ‘Auai

Mo se lisi o Gagana

Ina ia maua se fa‘aliliu‘upu, asiasi pe telefoni i se fa‘alāpotopotoga ‘auai

  • Fesili mo le Laina mo Gagana ma le gagana ‘e te mana‘omia
  • ‘Ole‘ā fesili atu ‘e te fa‘atali (fa‘amolemole ‘aua le tu‘ua ‘i lalo le telefoni )
  • ‘Ole‘ā fa‘atasi atu se fa‘aliliu‘upu ‘ua pasi ‘iā te ‘oe i luga o le telefoni, e māsani lava i totonu o le lua mīnute ‘ina ‘ia fesoasoani atu i lou talanoa i le fa‘alāpotopotoga
  • E leai se totogi o lenei ‘au‘aunaga mo ē ‘olo‘o mana‘omia lenei ‘au‘aunaga

‘Olo‘o avanoa alagā‘oa mo a‘oa‘oga ma le iloa (pepa malō ma fa‘aaliga matamata tetele) Alagā‘oa mo Laina o Gagana Language Line Resources

Matou te talia ni fesili ma manatu, pe‘āfai ‘e te mana‘o e ‘auai i le Laina mo Gagana, fa‘amolemole fa‘afeso‘ota‘i Helen Nelson i le on 0800 656 656 pe ‘imeli Language.Line@dia.govt.nz

E mafai ona ‘e faitau i mea nei i gagana ‘olo‘o mulimuli mai

Arabic Chinese Hindi Japanese Korean
Māori Portuguese Samoan Spanish Tongan